Domov se zvláštním režimem

Informace o službě

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 60ti let a to s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí, s Alzheimerovou demencí, s jinými typy demence.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Zařízení má svoji strukturu, kde je přesně stanoveno, že za provoz zařízení a kvalitu sociálních služeb odpovídá ředitel organizace a tým pracovníků.

Kapacita domova

Celková kapacita domova se zvláštním režimem činí 100 lůžek. Pokoje jsou zde  dvou, tří a čtyřlůžkové.

Informace pro žadatele o službu

Poskytované služby

Ubytování

Kapacita Domova seniorů činí 9 lůžek ve. V rámci individuálního přístupu a možností Domova seniorů má uživatel možnost vybavit si pokoj vlastním drobnějším nábytkem, povlečením a drobnými předměty dle vlastního přání, jako jsou obrazy, poličky, hodiny, květiny, závěsy, atd.

Celodenní stravování

Naše zařízení zajišťuje svým uživatelům celodenní stravování a to z vlastní vybavené kuchyně. Jídelní lístek navrhuje a sestavuje vedoucí kuchyně, vedoucí sestra a nutriční terapeutka. Uživatelé mají možnost výběru hlavního jídla ze tří různých variant. Jedna varianta je vždy dietní.

Ošetřovatelská péče

Je zajištěna zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Ty pečují o zdraví a pohodu uživatelů, zajišťují pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a léčbu v případě nemoci.

Zdravotní péče

Je zajištěna praktickou lékařkou, která do zařízení dojíždí 1x týdně. Dále dojíždí 1x měsíčně lékařka z oboru psychiatrie, 1x měsíčně lékař z oboru ortopedie a 1x za čtvrt roku neurolog. Případný odvoz na ošetření do odborných ordinací je zpravidla zajišťován sanitním vozem, eventuelně vozem služebním. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou vyzvedávány z lékárny hromadně. Uživatelé mají možnost registrace u lékaře našeho zařízení. V případě, že se rozhodnou zůstat u svého dosavadního ošetřujícího lékaře, musí si veškerá lékařská vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sami, popř. za pomoci svých rodinných příslušníků.

Sociální péče

Je zajišťována sociálními pracovnicemi, které například zprostředkovávají administrativní práce spojené s nástupem do zařízení, vlastní plánování nástupu, informování veřejnosti a žadatelů o nabízených službách a možnostech přijetí do Domova, kontakty se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů či pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Nad rámec základních činností nabízí Domov seniorů svým uživatelům fakultativní služby, jejichž výčet a ceny určuje ceník (holení, stříhání, asistovaný doprovod, nákup mimo obec, dopravu, atd.).

Kulturní vyžití

Dále samozřejmě pamatujeme také na kulturní vyžití uživatelů. Pořádáme proto nejrůznější společenské akce a organizujeme též zájmové činnosti

Naše cíle

  • poskytovat uživatelům odbornou službu, která je v souladu s principy etického kodexu a Standardů kvality sociálních služeb
  • neustále zvyšovat spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a to pomocí rozhovorů s uživateli a jejich rodinnými příslušníky, pozorováním či podáváním přání, stížností a připomínek a vytvořit jim tak kvalitní a stálý domov
  • zkvalitňováním procesu individuálního plánování průběhu služby podporovat uživatele v řešení jejich nepříznivé sociální situace, v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ
  • co nejvíce minimalizovat situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a porušování soukromí uživatelů, a to jak zvyšováním odbornosti pracovníků, ale i změnou přístupu personálu, školením na ochranu práv, či například nejrůznějšími rekonstrukcemi konanými v našem zařízení
  • předcházet sociální izolaci uživatelů, konáním nejrůznějších výletů, akcí a procesem individuálního plánování
  • pomáhat při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení s cílem nacvičit a upevnit u uživatelů jejich motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti
  • průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání našich zaměstnanců, především prostřednictvím školení probíhajících v zařízení i mimo něj
top